Üyelik Sözleşmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

PETEK EXCLUSIVE MOBILYA DEK. İNŞ. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ., Müşteri ve Potansiyel Müşterilerinin kişisel verilerinin güvenliliğini ve gizliliğini önemsemektedir. PETEK EXCLUSIVE MOBILYA DEK. İNŞ. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. bünyesinde yer alan şirketler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

1. Tanımlar:

PETEK EXCLUSIVE MOBILYA DEK. İNŞ. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. bünyesine hali hazırda yetkili satıcılığı/distribütörlüğü yapılan ve/veya gelecekte marka karmasına katılacak olan yerli ve yabancı markaların tümünü ifade eder. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. İnternet Sitesi: https://www.fatihsahinluxury.com/ alan adlı internet sitesini ifade eder. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

2. Veri Sorumlusu

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın uygulanması bakımından işbu internet sitesinin kullanımına bağlı olarak toplanan kişisel verileri bakımından PETEK EXCLUSIVE MOBILYA DEK. İNŞ. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. “veri sorumlusu” olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren, Tekirdağ Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde sicil numarası ile kayıtlı, Mersis Numaralı, şirket merkezi MUSTAFAPAŞA MAH. YENİBAĞDAT CAD. NO:537/A adresinde bulunan PETEK EXCLUSIVE MOBILYA DEK. İNŞ. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ.’dir.

3. Kişisel Verileriniz

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, öncelikli olarak ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve hobileriniz, gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Üyelik formu aracılığı ile onayınız dahilinde alınan ad, soyad, telefon numarası, e- posta adresi , hobilerinize ilişkin kişisel verileriniz PETEK EXCLUSIVE MOBILYA DEK. İNŞ. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz PETEK EXCLUSIVE MOBILYA DEK. İNŞ. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, …Markaları altında sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmek, alınan bilgiler ile ürün çeşitliliğimizi geliştirebilmek beğeninize göre ürün çeşitliliği sağlamak, yukarıda tanımı yapılan bilgileriniz alınarak sizin hakkınızda kişisel bir pazarlama hizmeti sağlayarak otomatik sistemler aracılığı ile kişisel alışveriş alışkanlıklarınız hakkında analiz yapmak (Örnek olarak favori spor tercihlerinize ilişkin veriler sizlere daha uygun ürün ve hizmetleri sunmak için kullanılmaktadır) ve yine grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçileri, servis sağlayıcıları tarafından da kullanılmak üzere, aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ve ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari/mali/hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda işlenebilecektir.

Tüm bu faaliyet, amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak Kişisel Verileriniz, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5.2’de öngörülen diğer hallerde, işbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımızca işlenmekte ve saklanmaktadır. Bu kapsamda kanunen zorunlu bazı uygulamalar için ayrıca açık izniniz talep edilebilecektir. Bunun dışında İnternet Sitesinden de bizlere ulaşarak gerekli izin/onay işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Vermiş olduğunuz izin/onay’ınızı dilediğiniz zaman aynı yöntemle geri alabilir iptal edebilirsiniz.

PETEK EXCLUSIVE MOBILYA DEK. İNŞ. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz, bunlarla ilgili ticari-mali-hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklamı, iletişim yapılabilmesi, üyelik, satış ve kart işlemleri, bilgilendirme uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi ve temel hak-özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda kullanılmaktadır.

Kişisel verileri işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde: (i) Müşteri veya Potansiyel Müşterilere ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım; (ii) Reklam ve pazarlama faaliyetleri sürdürerek müşterilere yeni çıkan ürünler ve kampanyalar hakkında bilgilendirmede bulunmak; (iii) İlgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunmak, bu amaçla kullanıcıları gruplandırmak, sunulan reklamlar ile ilgilenilip ilgilenilmediğini belirlemek; (iv) Üyelik kapsamında önceki alışverişlerinin üye tarafından görüntülenebilir ve takip edilebilir olmasını sağlamak; (v) Üye işlem geçmişinin raporlanması ve tutulması; (vi) Müşteri ve Potansiyel Müşteri veri tabanı oluşturmak; (vii) Müşteri veya Potansiyel Müşterilerin İnternet sitesi üzerinden kullanıcı oturumunu açmak; (viii) Yönetim raporlama ihtiyacının karşılamak; (viii) Şirket’in dâhil olduğu PETEK EXCLUSIVE MOBILYA DEK. İNŞ. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. ile yönetim ve pazarlama ihtiyaçları doğrultusunda paylaşmak; ya da bir uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılmak üzere saklanmaktadır.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda PETEK EXCLUSIVE MOBILYA DEK. İNŞ. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri ve (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağı işletmecileri dahil olmak üzere) belirleyecekleri diğer üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından sizlere ulaşmak ve hizmet kalitesini arttırabilmek için vermiş olduğunuz bilgileri kullanma ve bu bilgileri aktarma ihtiyacı duyabilir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; tarafınıza sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı ile kişisel veri işleyen 3. kişi hizmet sağlayıcılarla; örneğin, kendi verilerimizin yönetilmesi, e-postaların dağıtılması, araştırma ve analiz amacıyla, marka ve ürün promosyonları ile belirli hizmetlerin ve özelliklerin yönetilmesi, ödemelerin tahsil edilmesi konusunda veri işlenmesi amacıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, Banka Sanal Pos uygulayıcılarına, çalışılan kargo firmasına, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, gerekli olduğu ölçüde, (i) idari taleplere, mahkeme kararlarına ya da kanuna uymak, (ii) Hizmetlerimizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını ya da Hizmetlerin Kullanım Koşullarının ve politikalarımızın ihlal edilmesini önlemek, (iii) 3. kişilerin iddia/taleplerine karşı kendimizi savunmak ve (iv) Dolandırıcılıkla mücadeleye ya da soruşturmaya destek olmak, (ör., Sahtecilik) amacıyla, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve sizlere ürün ve hizmet sunabilmek ve süreçlerimizi iyileştirebilmek amacıyla PETEK EXCLUSIVE MOBILYA DEK. İNŞ. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından internet sitemizi ziyaret ederek üye olmanız, ürün satın almanız sırasında form ve alanlar vasıtasıyla ve hesabım alanı içerisinde belirtilen alanları (cinsiyet, doğum tarihi vb) doldurmanız halinde yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Bu kapsamda şirketimiz ve iş ortakları tarafından, gerek genel ve kişiye özel ürün ve hizmet imkanlarından yararlanabilmeniz gerekse de her türlü tanıtım ve pazarlama, işlemi, promosyon ve benzeri faaliyetler amacıyla kişisel verileriniz otomatik olan /olmayan yollarla temin edilebilecektir.

İşlenecek Kişisel Verilerin toplanması aşırasında ayrıca Çerezler kullanabilmektedir. İnternet Sitesi’nde yer alan çerez kullanımına ilişkin daha detaylı bilgi almak için lütfen çerez politikamıza göz atın.

4. İşlenen Kişisel Verilerinize Dair Kanuni Haklarınız:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Müşteri Hizmetleri vasıtası ile tarafımıza iletebilirsiniz. PETEK EXCLUSIVE MOBILYA DEK. İNŞ. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağını yahut hukuki gerekçesi tarafınıza açıklanmak suretiyle kabul edilemeyebileceğini, bu durumda yasal mercilere başvurabileceğinizi, ancak hukuken mümkün bulunan kişisel veri işleme sürecinin devam edeceğini bilgilerinize sunarız İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vi. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

5. Seçme Olanakları

Kişisel Verilerinizden, sizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerektiğinde bu konularda size danışabilmek amacı ile kullanmak arzusundayız. Bu konuda onay vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde erişime kapalı tutarız.

6. Güvenlik ve Saklama

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir. Kişisel Verilerin PETEK EXCLUSIVE MOBILYA DEK. İNŞ. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. bünyesinde; internet ortamında veya herhangi bir veri saklama sisteminde muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Tarafınızca aktarılan ödemeye ilişkin bilgiler SSL-Aktarma (Secure Socket Layer) yöntemi ile tarafımıza aktarılmadan şifrelenerek güvenliği sağlanmaktadır.

Şirketimiz ilgili mevzuat uyarınca ve kişisel veri saklama-imha politikalarında öngöreceği periyodlarda kişisel bilgileri kısmen/tamamen imha (silme, yok etme veya anonimleştirme) işlemleri yapabileceği gibi Üyelerimiz arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yukarıda belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize ulaşarak ve gereken kanuni-teknik prosedürleri yerine getirerek kişisel veri işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler.

7. Değişiklikler

Şirketimiz gizlilik, kişisel veri saklama-kullanım ve imha politikası ve Site kullanım şartları gibi konularda, keza Müşteri ve Potansiyel Müşterilere sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda, kampanya vb. hallerde gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Şirketimizce İnternet Sitesinden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

https://www.fatihsahinluxury.com/ web sitesinde yayınlanmakta olan "Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni"ni inceleyerek ve belirtilen kapsamda aydınlatılmış olarak; paylaştığım kişisel verilerimin (ad-soyad, adres, e-posta, cep telefonu, vd) toplanmasına, PETEK EXCLUSIVE MOBILYA DEK. İNŞ. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. sisteminde kaydedilerek tutulmasına, işlenmesine, saklanmasına, güncellenmesine, kullanılmasına, sadakat süreçlerine kayıt için kullanılmasına, e-ileti ve/veya SMS gönderilmesine ve e-ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere aracı hizmet sağlayıcılar ve hizmet alınacak üçüncü kişilerle işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasına da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca açık onay veriyor; kişisel verilere ilişkin verdiğim açık onayın, elektronik ileti izninden bağımsız olarak, kişisel verilerimin silinmesi için talepte bulunmadığım sürece devam edeceğini açık rızamla onaylıyorum.


Yukarı